ให้นักเรียน นักศึกษา ติดตามประกาศของวิทยาลัย

กำหนดชำระเงินลงทะเบียน

(ส่วนที่ 1)

ระดับชั้น ปวช.2 ,ปวช.3 และ ปวส.2

ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 

ตั้งแต่วันที่

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

 

 

 

 Download เอกสารลงทะเบียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2)ทุกสาขาวิชา

 

 

Download เอกสารลงทะเบียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3)ทุกสาขาวิชา

 

 Download เอกสารลงทะเบียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)ภาคปกติทุกสาขาวิชา

 

 

 

Download เอกสารลงทะเบียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)ภาคทวิภาคีทุกสาขาวิชา

 

 

 

Download เอกสารลงทะเบียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)ภาคสมทบทุกสาขาวิชา

 

 

 

 

 

Download เอกสารลงทะเบียน ปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต (ป.ตรี)